มูลนิธิพระธรรมแสง

รายนามผู้บริจาค

DONATORS & SUPPORTERS

 

ปีพุทธศักราช 2551

รายนามผู้บริจาคในงานสังสรรปีใหม่ไต 2103

DONATORS & SUPPORTERS

วัน/เดือน/ป
ชื่อ - สกุล
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
29/11/2552 คุณสมชาย  นาคสุวรรณ              500.00  
29/11/2552 คุณวิมล  ปากดี           5,000.00  
  คุณศักดิ์  ท่าอักษร         10,000.00  
  คูณสุจิน  อิ่งต่า           1,000.00  
  คุณจายหนุ่ม นางทวย           2,000.00  
  คุณเกีรยติศักดิ์ เรืองพร           1,000.00  
  คุณบุญส่ง เพชรรัตน์           1,000.00  
  คุณพงศกร ตัติอัสนี           1,500.00  
  คุณสมเกีรยติ นางแปง           1,000.00  
  คุณสุพจน์ แสงคำ           2,000.00  
  คุณบุญศรี ไทยใหญ่           3,000.00  
  คุณสมชาย  ร่วมเก้า           1,000.00  
  คุณเทวัญ  เขียวศรี           1,000.00  
  คุณศิริพร  สังเกต           1,000.00  
  คุณวิรัช เสนา           1,000.00  
  คุณชิด  แสงเมือง           3,000.00  
  คุณเสกสันต์ สิงห์ลิ           1,000.00  
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม              500.00  
  คุณจายศรีวัน  ทองคำ           1,000.00  
  คุณประสิทธิ์ โนทะ สมาคมชาวน่าน           2,000.00  
  ท่านพลเอก ภณ วนากมล           5,000.00  
  คุณสุรัตน์ ซู           1,000.00  
  คณะกรรมการวัดคลอง 13           7,000.00  
  คุณมาวิน  นางฝน              500.00  
  คูณจายกอนอ่อง นางจิ่งปุ้น              500.00  
  คุณบุญทา  เจริญสุข              500.00  
  ชมรมชาวเหนือ นนทบุรี           3,000.00  
  คุณสุวรรณ  บุญสร้าง           2,000.00  
  กลุ่มทุ่งกุ๋นป๋อน สะเนียน           2,000.00  
  คุณสมพร  ลุงอ่อง           1,000.00  
  คุณแสงหอม  มหาวงศ์              200.00  
  คุณอู๋           1,000.00  
  คุณใส่ นางจันทร์นวล              500.00  
  คุณ Sai Nawng Hseng         11,000.00  
  คุณประเทิง  ปัญญาสาโร              500.00  
  รวม         74,700.00  

 

<< ก่อนหน้านี้ หน้าถัดไป >>

 

รายการบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน>>

  1. รายนามผู้บริจาคสิ่งของ >>
  2. รายนาม ที่มูลนิธิพระธรรมแสง ได้ร่วมทำบุญ/ช่วยเหลือ >>

 

 

taiculture.org - your source for study about Tai people