มูลนิธิพระธรรมแสง

รายนามผู้บริจาค

DONATORS & SUPPORTERS

 

ปีพุทธศักราช 2552

รายนามผู้บริจาคเมื่อไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2552

DONATORS & SUPPORTERS

วัน/เดือน/ป
ชื่อ - สกุล
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
22/11/2552 คุณนิกร  แสนคำก้อน              2,000.00  
  คุณศักดิ์ ท่าอักษร              2,000.00  
  คุณชิต คุณหอม แสงเมือง              3,000.00  
  คุณพงศกร  ตันติอัสนี              3,000.00  
  คุณกมล  คำมูล              5,000.00  
  คุณสมชาย นาคสุวรรณ              1,000.00  
  คุณโสภิส  กันน๊ะ              1,000.00  
  คุณทอง               1,000.00  
  คุณสมเพชร  บุญสอาด              1,000.00  
  คุณอำนวย  พึ่งจันทร์              1,000.00  
  คุณสุริยา              1,000.00  
  คุณแก้ว เมืองยาง              1,000.00  
  คุณป้าโหย่ง  ม่านเฮือง              3,000.00  
  คุณหล้าเหย่น  เมืองมุ                 500.00  
  คุณจายทุน  ล่าเสี้ยว                 500.00  
  คุณกิตติ เจริญพงษ์                 300.00  
  คุณจายเพชร หนองเขียว                 200.00  
  คุณหมัวหอม ป๋างโหลง                 200.00  
  คุณจายหม่องเอ หนองเขียว                 200.00  
  คุณจายส้าน หนองเขียว                 200.00  
  คุณจายจาย เชียงตุง                 200.00  
  คุณสุรินทร์  ดวงใจ                 200.00  
  คุณอำนวย  ปินตา                 100.00  
  คุณคำแหลง แสนหวี                 100.00  
  คุณจายล่าจ่อ นางยุ้นอ่อง                 100.00  
  คุณจายอ่องทุน ล่าเสี้ยว                 100.00  
  คุณคำหว่า น้ำลั่น                 100.00  
  คุณนางหมัว  จ้อกแม                 100.00  
  คุณป้าคำน้อย เมืองฝาง                 100.00  
  คุณคำเหย่น แสนหวี                 100.00  
  คุณป้ามล เมืองฝาง                 100.00  
  คุณจายล่าจ่อ ล่าเสี้ยว                 100.00  
  คุณจายเคอ เมืองมีต                 100.00  
  คุณจายอ่องเคอ ต้างยาน                 100.00  
  คุณจายหลาว  ป๋างโหง                 100.00  
  คุณจายศักดิ์  เมืองจิต                          100.00  
  คุณนางแสงหนุ่ม เมืองนาย                          100.00  
  คุณจายจอมวัน เมืองนาย                          100.00  
  คุณสุนทร                          100.00  
  คุณจานคำป่าง เปียงหลวง                          100.00  
  คุณสมหมาย  แม่ฮ่องสอน                          100.00  
  คุณจายหาญ ตอมอ                          100.00  
  คุณจายทีคำ แม่ฮ่องสอน                          100.00  
  คุณนางมอน น้ำจ๋าง                          100.00  
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                          710.00  
  เงินบริจาคในวัด 3,390.00  
  รวม 33,800.00 บาท

 

รายนามผู้บริจาคในงานงานวันปีใหม่ไต 2104

วัน/เดือน/ป
ชื่อ - สกุล
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
15/11/2009 คุณพงศกร  ตันติอัสนี              1,000.00  
15/11/2009 คุณชิต แสงเมือง              1,000.00  
15/11/2009 คุณอำนวย-คุณอำไฟ กาพัก              1,000.00  
15/11/2006 คุณภูมินทร์ บุญเจริญ                 500.00  
18/11/2009 คุณนิวัฒน์  ศรีสุรินทร์                 500.00  
18/11/2009 คุณศักดิ์  ท่าอักษร                 500.00  
18/11/2009 คุณสมชาย  นาคสุวรรณ                 500.00  
18/11/2009 คุณป้าโหย่งและบุตรหลาน              2,150.00  
18/11/2009 คุณจายน้อง - นางโหม บางปะกอก                 200.00  
18/11/2009 คุณโสภิส คุณหนุ่มมาว กัน่น๊ะ                 500.00  
18/11/2009 คุณสมเกียรติ คุณแปง                  500.00  
18/11/2009 คุณจิง คำ                 100.00  
18/11/2009 คุณป้าเต๊งขิ่น จ้อกแม                 200.00  
18/11/2009 คุณสาม นางคำมุ่ง ลายข้า                 200.00  
18/11/2009 คุณจายเอ นางมอนส่า แสนหวี                 100.00  
18/11/2009 คุณสุวรรณและครอบครัว              1,000.00  
18/11/2009 คุณจายนกและครอบครัว                 500.00  
18/11/2009 เจ้าจางสู้                 100.00  
18/11/2009 คุณสุรินทร์ ดวงใจ                 300.00  
18/11/2009 รางวัลจากร้องเพลง              1,590.00  
    12,440.00 บาท

 

รายนามผู้บริจาคค่าขนส่งไปบริจาคของจังหวัดเชียงราย

วัน/เดือน/ป
ชื่อ - สกุล
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
10/4/2009 พ.ม.ญาณินทร์ ญานินโท           10,000.00  
10/4/2009 คุณป้าโหย่ง ม่านเฮือง                 500.00  
10/4/2009 คุณจายหาญ ตม.                 300.00  
30/9/2009 คุณโสฬสสา มีสมปลี้ม 500  
11/10/2009 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                 100.00  
              11,400.00 บาท

 

รายการบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน >>

หน้าถัดไป >>

  1. รายนามผู้บริจาคสิ่งของ >>
  2. รายนาม ที่มูลนิธิพระธรรมแสง ได้ร่วมทำบุญ/ช่วยเหลือ >>

 

 

taiculture.org - your source for study about Tai people