มูลนิธิพระธรรมแสง

แผนงานและโครงการต่างๆ


มูลนิธิพระธรรมแสงจะมีการจัดทำแผนงานและโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้ -


การดำเนินงานจัดตั้งกองทุน
-กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา          
-กองทุนจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานมูลนิธิฯ
และอื่นๆ


โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมมูลนิธิฯ
-โครงการรวมใจต้านภัยหนาวครั้งที่ 1   
-โครงการรวมใจต้านภัยหนาวครั้งที่ 2  (กำลังดำเนินงาน)     
-โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อแรงงานข้ามชาติ    
-โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างสำนักงานมูลนิธิฯ     
-โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไต               
-โครงการส่งเสริมศิลธรรม จริยธรรม เยาวชนภาคฤดูร้อน          
  และอื่นๆ

 

แผนงานและโครงการต่างๆ >>2.> 3

 

taiculture.org - your source for study about Tai people