มูลนิธิพระธรรมแสง

ความเป็นมาของมูลนิธิฯ 

 

แรงบันดาลใจ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงเสด็จราชดำเนินเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ ติดกับชายแดนไทยในภาคเหนือ มีชื่อเรียกว่า “บ้านใหม่หมอกจ๋าม” ทรงทอดพระเนตร  และมีพระราช ปฏิสันถาร ไต่ถามชีวิตของ พสกนิกร อย่างใกล้ชิด
บ้านใหม่หมอกจ๋าม เป็นหมู่บ้านที่อยู่ของชาวไต1 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัด เชียงใหม่ บนฝั่งด้านเหนือของแม่น้ำกก  ห่างจากตัวอำเภอแม่อายประมาณ 13 กิโลเมตร และห่างจาก ตัวเมืองเชียงใหม่ 185 กิโลเมตร
ในวันที่สามพระองค์ทรงเสด็จ เป็นวันงาน “ยกย่องครูหมอไต2” ซึ่งคล้ายกับวันไว้ครูเป็นวันที่ จัด งานระลึกถึงครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็น นักประพันธ์ กวี ที่มีชื่อเสียงของชาวไต เป็นการทำบุญ และจัดการ แสดง การละเล่น เพื่อยกย่อง และรำลึกถึงบุญคุณท่านเหล่านั้น ที่ได้สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความรู้ต่างๆ สื่อต่อๆกันมาให้แก่ลูกหลาน ทั้งสองพระองค์ ได้ตรัสแก่ชาวไตทั้งหลายว่า “ให้รักษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามไว้ ชั่วกาลนาน”
พระราชดำรัสดังกล่าวของพระองค์ท่านล้นเกล้าฯ ทั้งสองได้เป็นแรงบันดาลใจ ให้แก่ชาวไต มีความ ปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะก่อตั้ง องค์กร สาธารณกุศล เพื่อที่จะสืบสานการรักษาฟื้นฟ ูขนบธรรมเนียม ประเพณี ไว้ไม่ให้สูญหายไป
------------------------
ชาวไต1 เป็นคำเรียกตัวเองของชาวไทยใหญ่หรือไทใหญ่ เป็นชนชาติที่ใช้ภาษาใน ตระกูลไทอาศัย อยู่ในประเทศไทย พม่า จีน อินเดีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว ฯลฯ
ครูหมอไต2 เป็นคำเรียกครูอาจารย์ หรือผู้มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในการคิดต้น ภูมิปัญญา ปรัชญา คำสอนที่เป็นประโยชน์แก่คนทั่วไป

มูลนิธิครูหมอไต

               

ด้วยแรงบันดาลใจดังกล่าว ได้มีการประชุม ปรึกษาหารือหลายครั้ง ในการจัดตั้งมูลนิธิฯ เพื่อการดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา ครั้งล่าสุด ได้จัดการประชุมที่วัดแม่อายหลวง ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีมติ เอกฉัน ให้จัดตั้งมูลนิธิให้ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิครูหมอไต” แต่มีปัญหาอุปสรรค หลายประการไม่สามารถจัดตั้งมูลนิธิได้ เพียงแค่ เริ่มมีการก่อสร้าง สถานที่ และรวบรวมโบราณวัตถุ โดยได้สร้าง “หอครูหมอไต” สร้างเป็นเจดีย์ แบบลานนา ข้างใต้เจดีย์เป็นอาคาร สำหรับจัดพิธีไหว้ครู เป็นที่ชุมนุมเกี่ยว กับการจัดงานด้านวัฒนธรรม และเป็นที่เก็บโบราณวัตถุ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์

มูลนิธิเครือไต
ต่อมา พลเอก ภณ วนากมล อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 3 ซึ่งเป็นชาวไต โดยกำเนิด ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเครือไตสามัคคี ซึ่งเป็นชมรมชาวไตกรุงเทพฯ ได้มาฟื้นฟู และสานต่อความ คิด โดยจะจัดตั้ง มูลนิธิ โดยใช้ชื่อว่า “มูลนิธิเครือไต” มีแผนการที่จะจัดตั้งที่ทำการมูลนิธิ ที่ศูนย์ ปฏิบัติธรรม สาธุประดิษฐ์ (วัดใหม่) ยานนาวา กรุงเทพฯ แต่ได้พบอุปสรรคต่างๆ ไม่อาจจัดตั้งมูลนิธิได้

มูลนิธิพระธรรมแสง
ต่อมาในปี 2551 โดยการนำของพลเอก ภณ วนากมล จึงได้พยายามจัดตั้งมูลนิธิอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อ ว่า “มูลนิธิพระธรรมแสง” โดยจัดตั้ง สำนักงานชั่วคราว ที่บ้านเลขที่ 99/25 ซอยท่าข้าม 28 แขวง แสมดำ เขตบางขุน เทียน กรุงเทพฯ
พระธรรมแสง แปลว่า “ประทีปแห่งธรรมะ” มีชื่อเป็น ภาษาอังกฤษ ว่า  FOUNDATION OF THE  LIGHT OF DHAMMA. (FLD) โดนนำ พระนาม ของ “พระอาจารย์หน่ากิ่งต๊ะ” อดีต รองเจ้าอาวาส วัดม่วงชุม อ.พาน จ. เชียงราย และอดีตเจ้าอาวาส ศูนย์ปฏิบัติธรรม สาธุประดิษฐ์  (วัดใหม่)  กรุงเทพฯ ท่านเป็น ปูชนียาจารย์ของชนชาวไตที่มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือโดยทั่วไป
การดำเนินการเพื่อจัดตั้งมูลนิธิ โดยชาวไตในกรุงเทพฯ จำนวนหนึ่งได้สำเร็จลงด้วยดี และได้รับใบ อนุญาตอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 และได้รับใบสำคัญแสดง การจดทะเบียน จัดตั้ง มูลนิธิ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551
มูลนิธิได้เปิดตัวเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2551 จึงได้ถือ เอาวันดังกล่าว เป็นวันก่อตั้ง มูลนิธิฯ

วิสัยทัศน์และภารกิจ
มูลนิธิพระธรรมแสง เป็นมูลนิธิ ที่จะมีภาระในอันที่จะเป็นศูนย์กลาง ของชาวไตทุกหมู่เหล่า ในการที่ จะประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริม รักษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวไต ให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านการศึกษา และสังคมแก่เยาวชน และผู้ยากไร้ ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อ สาธารณ ประโยชน์ รวมทั้ง ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง ต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา                                                                                  
๒. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                   
๓. เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนและสงเคราะห์ผู้ยากไร้                                       
๔. เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆหรือดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
๕. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 99/25 ซอยท่าข้าม 28 ถนน พระราม 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เว็บไซต์

www.taiculture.org/thai/index.html
อีเมล์ - pdsf@taiculture.org

ผู้ร่วมก่อตั้ง พลเอก ภณ วนากมล

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people