มูลนิธิพระธรรมแสง

เชิญร่วมบริจาค เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค

15 กรกฎาคม 2552

เมื่อปี พ.ศ. 2551 (ปีที่แล้ว) " โครงการรวมใจด้านภ้ยหนาวครั้งที่ 1" ของมูลนิธิพระธรรมแสง ได้ไปมอบสิ่งของเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ที่บ้าน มุ่งเมือง ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ส่วนปีนี้ “โครงการรวมใจต้านภัยหนาวครั้งที่ 2” จะมีแผนการไปมอบให้ความช่วยเหลือ ที่หมู่บ้านผู้ยากไร้ ในจังหวัดเชียงราย ประมาณเดือนกันยายน 2552 (วันที่ ทีแน่นอนจะประกาศใหม่ อีกครั้ง) เพราะฉะนั้น ท่านผู้ใดมีความประส่งค์จะร่วมบริจาค ร่วมโครงการฯ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม หรือเครื่องอุปโภคบริโภค หรืออุปกรณ์เครื่องเขียน

สามารถติดต่อเพื่อบริจาคได้ที่-

{เนื่องจากโครงการ รวมใจต้านภัยหนาวครั้งที่ 2 ได้ ส่งไปช่วยเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน ต.ค.2552 ท่านผู้ใดมีความประสงค์บริจาค โปรดรอโครงการที่ 3 ปีหน้า

ขอบคุณครับ}


หรือติดต่อได้ที่ สำนักงานมูลนิธิพระธรรมแสง 99/25 หมู่ 7 ถนนพระราม 2 หมู่บ้านพิศาล ท่าข้าม 28 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร.02-4162653, แฟกซ์ .02-4162295
อีเมล์ pdsf@taiculture.org, เว็บไซต์ www.taiculture.org

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people