มูลนิธิพระธรรมแสง

  • มูลนิธิพระธรรมแสงมอบเงินสนับสนูนโครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไต(ไทใหญ่)

  • 9 กุมภาพันธ์ 2552

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม (วัดใหม่) ถ.สาธุประดิษฐ์ มีนายโสภิส กันน๊ะ รองประธานกรรมการ มูลนิธิพระธรรมแสง ได้มอบเงินสนับสนูนโครงการให้แก่ โครงการส่ง เสริมการเรียน การสอนเยาวชนไต(ไทใหญ่) ครั้งที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยนายมนัส นาเมือ ผู้ประสานงานโครงการฯ รับมอบแทน ผู้จัดการโครงการฯ

     

more | photos

|

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people