တိုၵ်းသူၼ်းႁူမ်ႈၸႃႇၵ သူိဝ်ႈၽႃႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆ တၢင်းၵိၼ်ႁႅင်ႈ တႃႇၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ၽူႈယၢၵ်ႈၽၢၼ်တူၵ်းၵိၼ်း

(ယူင့်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ႄႁႉၵင်ႈေၽးၵတ်းထူၼ်ႈ ပွၵ်ႈ 2)

15 လူိၼ်ၵျၱႇလႆႇ 2009

မူိဝ်ႈပီႊပူၼ့်မႃးၼၼ့် “ၵဝ့်ငဝ်ႈသႆၢလႅင်းထမ်း” လူၺ်ႈယူင့်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ႄႁႉၵင်ႈေၽး ၵတ်းထူၼ်ႈပွၵ််ႈထိ 1 လႆႈၵႂႃႇၵမ့်ၸွႆႈ ပီႈၼွင့်ၽူႈယၢၵ်ႈၽၢၼ်တီႈမူႇဝၢၼ်ႈမုင်ႈမူိင်း ဢူိင်ႇ မွၵ်ႇၸမ်ႇႄပႇ ေၸႊတွၼ်ႈႄမႈႁွင်ႈသွၼ်မႃးယဝ့်။ ပုၼ်ႈတႃႇပီႊၼႆ့ ယူင့်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ႄႁႉၵင်ႈေၽးၵတ်းထူၼ်ႈပွၵ််ႈထိ 2 တၢင်းၵဝ့်ငဝ်ႈသႆၢလႅင်းထမ်း မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇေတ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၵမ့် ၸွႆႈ တၢင်းမူႇဝၢၼ်ႈၼႂ်းေၸႊတွၼ်ႈဝဵင်းၵဵင်းႁႆၢး ၼႂ်းလူိၼ်သႅပ်ႇ ထႅမ်ႉၿူိဝ်ႇရ် 2009 (ဝၼ်းထိ ေတပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႂ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ) ဝႃႈၸူိင့်ၼင်ႇၼႆႄလႈ ေပႃးဝႃႈမီးၽႂ်ၶႂ်ႈၸႃႇၵလူႇတၢၼ်း ဢမ်ႇဝႃႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ့်ႁႅင်ႈ ပပ့်တႅမ်ႈ ၵမ်တႅမ်ႈႄတႇၵႂႃႇၸူိဝ်းၼႆ့ၼႆ ၶႅၼ်းေတႃႈၵပ်းသုိပ်ႇမႃးတီႈသႆၢမႆၢၾူၼ်း ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ေသၵမ်း။

081-808-1743
081-398-2756
081-626-6943
086-013-8038
089-661-9354
086-566-9925
081-348-8417
ဢမ်ႇၼၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇၵမ်းသုိဝ်ႈလႆႈတီႈ ဢွင်ႈႁွင်ႈၵၢၼ် “ၵဝ့်ငဝ်ႈ” ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့- ၵဝ့်ငဝ်ႈသႆၢလႅင်းထမ်း
မႆၢ 99/25 မူႇဝၢၼ်ႈၽိသၢၼ် သွႆးတႃႈၶၢမ်ႈ
သဵၼ်ႈတၢင်းြၽႃႉရၢမ်းသွင် ဢူိင်ႇသႄမၻမ်ႊ ၿၢင်ၶုၼ်ထဵၼ်း မူိင်းၵွၵ်ႇ 10150
မႆၢၾူၼ်း- 02-4162295, ၾႅၵ့်- 02-4162295
ဢီးေမးလ် - pdsf@taiculture.org
ဝႅပ့်သႆ့တ် - http://www. taiculture.org