มูลนิธิพระธรรมแสง

โครงการระดมบุญ เพื่อสร้างวัดไตกรุงเทพแห่งใหม่

Merit Making Project to build a new Tai Community Temple in Bangkok

30 พฤษภาคม 2552

A New Wat Tai

 

1.ชื่อโครงการ         โครงการระดมบุญสร้างวัดไตกรุงเทพ

2.ลักษณะของโครงการ
เป็นโครงการระดมบุญจากผู้มีจิตศรัทธา
ที่จะสร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นศูนย์กลางอันเป็นที่พึ่งทางใจ ของชาวพุทธ

3.วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อที่ดินสร้างวัดไตแห่งใหม่ในเขตกรุงเทพฯ

4.หลักการและเหตุผล
ชาวไต(ไทใหญ่) ที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง มีจำนวนมากเป็นเรือนแสน แต่ มีศูนย์ที่พึ่งทางจิตใจ (วัด) ค่อนข้างเล็กคับแคบแออัด ไม่เพียงพอ ต่อการรองรับผู้คนจำนวนมาก เมื่อถึงเวลาวันพระและวันหยุดต่าง ๆ คณะศรัทธาที่มา ทำบุญที่วัดมีเป็นจำนวนมาก จึงไม่ได้รับ ความสะดวกมาเป็น เวลานาน ชาวไตทุกคนทั้งพระสงฆ์และญาติโยมต่างได้เห็น ประจักษ์ด้วย สายตา ของตนเอง และเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงพยายามคิดหาทางออกร่วมกันเสมอมา
บัดนี้ ทางพระสงฆ์และคณะญาติโยมชาวไตทุกกลุ่ม สายในกรุงเทพและ จังหวัดใกล้เคียง ได้มีมติ ร่วมกัน ที่จะขยายที่ สร้างวัด(สถานที่ทางศาสนา)แห่งใหม่ขึ้นมา เพื่อสนองและรองรับ คณะศรัทธาได้เป็นจำนวนมาก โดยจะสร้างให้เป็นศูนย์รวมชาวไตยุคใหม่อ ย่าง ครบครัน ทั้งทาง ด้านการศึกษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม
5.ศรัทธากลุ่มเป้าหมาย
1.ชาวไตในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
2.ชาวไตในจังหวัดภาคเหนือ
3.ชาวไตในต่างประเทศ
4.ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

6.ระยะเวลาในการดำเนินการ
1. พ.ศ.2552 เริ่มจัดหาทุนต่อเนื่อง
2. พ.ศ.2555 จัดหาซื้อที่ดิน และปรับพื้นที่
3. พ.ศ.2557 เริ่มดำเนินการก่อสร้างศาลาที่พัก   พระสงฆ์

7.วิธีการดำเนินงาน
1.ติดต่อประชาสัมพันธ์ประชุมร่วมกับชาวไต กลุ่มสายต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
2.แบ่งเขตพื้นที่โดยมีคณะกรรมการดูแลรับผิด ชอบ
3.แบ่งกลุ่มสายผู้ร่วมทำบุญโดยมีหัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง  ต่อคณะกรรมการ
4.จัดทำทะเบียนประวัติและบัตรคณะกรรมการ      และหัวหน้ากลุ่มสาย
5.อาทิตย์ที่หนึ่งของเดือน หัวหน้ากลุ่มสายรวบรวม เงินบริจาค
6.อาทิตย์ที่สองของเดือน หัวหน้ากลุ่มสายนำหลักฐาน การโอนเงิน และ/หรือ เงินบริจาคมา รายงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการ
7.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามงาน, รายงานความ        คืบหน้า, ประเมินการทำงาน, และวาง แผนงาน ทุกวันอาทิตย์ที่ สองของเดือน เวลา 14.00 น.
8.คณะกรรมการรวบรวมเอกสารไว้ แล้วนำเงินไปฝาก ธนาคารในวันถัดไป
8.วิธีการสั่งสมบุญ
1.สมาชิกประเภทอุปถัมภ์
2.สมาชิกประเภทสั่งสมบุญรายปี
3.สมาชิกประเภทสั่งสมบุญรายเดือนโดยเริ่มต้น ที่เดือน ละ 50, 100, 200, 300, 400, 500 บาทต่อคนตามกำลังศรัทธา
4.สมาชิกประเภททำบุญทั่วไป
5.จัดงานทำบุญหรือกิจกรรมพิเศษ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการจัดสร้างวัดไต
ฝ่ายสงฆ์
1.พระมหาญาณินท์ ญานินโท เจ้าอาวาสวัดใหม่สาธุฯ                    ประธานกรรมการ
2.พระอาจารย์ปัญญาโภคะ รองประธาน
3.พระอาจารย์สามารถ สุวัณณโชโต (ตุ๊นนท์) รองประธาน
4.พระมหาเอ รองประธาน
5.พระหลวงวรรณ เตชวัณโณ (ตุ๊หลวง) รองประธาน
6.พระมหายาจินต์ ธมฺมธโร เลขานุการ
7.พระอาจารย์อัคคเสนะ อัคคเสโน    ผู้ช่วยเลขานุการ
8. พระมหาปัญญา ปัญญาวชิโร  ผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายฆราวาส
1.นายนิกร แสนคำก้อน (สายคง) ประธาน
2.นายโสภิส กั่นน๊ะ รองประธาน
3.นายอัครวัฒน์ ชุติพัฒน์วรางกูร เลขานุการ
4.นายศักดิ์ ท่าอักษร ฝ่ายบัญชี
กรรมการ
1.พระมหาปัญญา ปัญญาวชิโร
2.นายสมชาย นาคสุวรรณ (ส่างนุช)
3.นายกมล คำมูล (จายมล ป๋างโหลง)
4.นายคิด แสงเมือง
5.นายจายน้อง  แสง
6.นายบุญส่ง รัตนะ
7.นายอำนวย ปินตา (จายสามหลาว)
8. นายทวีศักดิ์  หน่อคำ                          
10.ติดต่อสอบถาม
1.พระมหาญาณินท์ ญานินโท โทร. 086-985-2534
2. พระมหายาจินต์ ธมฺมธโร  โทร. 086-542-4723
3.นายนิกร แสนคำก้อน (สายคง) โทร. 089-661-9354
4.นายศักดิ์ ท่าอักษร (จายมล) โทร.  086-013-8038
5.นายกมล คำมูล (มลป๋างโหลง) โทร.081-398-2756
6.นายคิด แสงเมือง โทร.081-348-8417
7.นายสมชาย  นาคสุวรรณ โทร. 081-626-6943
8.นายทวีศักดิ์   หน่อคำ  โทร.081-614-1080
9.นายอำนวย  ปินตา (สามหลาว) โทร. 086-994-4783
10. นายจายน้อง  แสง   โทร. 081-814-1040

11.บัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อสร้างวัดไต” หมายเลขบัญชี  753-22-9729-4    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

ดูแผนที่และสถานที่เป้าหมาย

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people