มูลนิธิพระธรรมแสง

หมวดที่ ๗
อนุกรรมการ

 

ข้อ ๒๕  คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการได้ตามความ
             เหมาะสม โดยจะแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการประจำหรือเพื่อการใดๆ เป็น
             กรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้ และในกรณีที่คณะกรรมการมูลนิธิไม่ได้แต่งตั้ง
             ประธานอนุกรรมการ เลขานุการหรืออนุกรรมการในตำแหน่งอื่นไว้ ก็ให้อนุกรรมการ
             และคณะกรรมการแต่งตั้งกันเอง และดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้
ข้อ ๒๖ อนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะเสร็จที่ได้รับมอบหมายให้กระทำ ส่วน
             คณะอนุกรรมการประจำอยู่ในตำแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด
             ซึ่งถ้ามิได้กำหนดไว้ ก็ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการ
             มูลนิธิซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง และอนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้ง
             อีกก็ได้
            ๒๖.๑ อนุกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย
            ๒๖.๒ อนุกรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับ
            งานที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

taiculture.org - your source for study about Tai people