มูลนิธิพระธรรมแสง

หมวดที่ ๔
คุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

 

ข้อ ๗   กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     ๗.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
     ๗.๒ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
     ๗.๓ ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาท หรือ
            ความผิดลหุโทษ
ข้อ ๘  กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
     ๘.๑ ถึงคราวออกตามวาระ
     ๘.๒ ตายหรือลาออก
     ๘.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ ๗
     ๘.๔ เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการ
            มูลนิธิมีมติให้ออก โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิ

 

 

 

 

taiculture.org - your source for study about Tai people