มูลนิธิพระธรรมแสง

หมวดที่ ๓
ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

 

 

ข้อ ๕   ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ
     ๕.๑ เงินสด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ข้อ ๖    มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้
     ๖.๑ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยมิได้มี
            เงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด
     ๖.๒ เงินหรือ ทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้
     ๖.๓ ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ
     ๖.๔ รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมซึ่งอยู่ภายในขอบของวัตถุประสงค์มูลนิธิ

 

 

taiculture.org - your source for study about Tai people