มูลนิธิพระธรรมแสง

ภาพงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ มูลนิธิพระธรรแสง


งานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในปี 2552

ส่งท้ายปีเก่า 2005
มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมจัดงานทำบุญส่งท้ายปีเก่า 2552
มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญตักบาตรในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2552

มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมเดินเทิศพระเกียรติถวาย
พระพรเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2552

ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดใหม่ กรุงเทพฯ

ร่วมจัดงานประเพณีปอยปีใหม่ไต2104 กรุงเทพฯ

โครงการรวมใจต้ายภัยหนาวครั้งที่ 2 ไปบริจาค เสื้อผ้า มือสอง เครื่องอุปโภคบริโภค ที่จังหวัดเชียงราย

ร่วมมือกับสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาฯ จัดการ ประชุมนานาชาติ เรื่อง “ฉานศึกษา”

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน ภายใต้ร่มมูลนิธิพระธรรมแสงมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

เปิดโอกาสทางการศึกษาแรงงานข้ามชาติ

มูลนิธิฯ โดยโครงการรวมใจ ต้านภัยหนาว ไป บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ ผู้ยากไร้ ในถิ่นทุรกันดาร จ.แม่ฮ่องสอน

มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมสัมมนาสมาคมสันิบาต มูลนิธิแ่ห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.)

โครงการระดมบุญ เพื่อสร้างวัดไตกรุงเทพแห่งใหม่

มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญมอบทุนการศึกษา
แก่ยุวสงฆ์ไต นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์

พลเอก ภณ วนากมล ประธานมูลนิธิฯ มอบ เกียรติบัตรและ ประกาศนียบัตร แก่ผู้บริหาร โครงการ และผู้สำเร็จ การศึกษา โครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอน เยาวชนไตรุ่นที่ 12

มูลนิธิพระธรรมแสงมอบเงินสนับสนูน โครงการ ส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไต (ไทใหญ่) ครั้งที่ 12

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไตครั้งที่ 1

มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญงานประชุมเพลิง ศพพระนิสิตไต

 

แผนงานและโครงการต่างๆ >>2.> 3> |

 

taiculture.org - your source for study about Tai people