มูลนิธิพระธรรมแสงและศูนย์รวมชาวเครือไตร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธันวามหาราช 2551

ณ สนามหลวง

Pradhammaseng Fondation join His Majesty the King’s birthday at at Sanam Luang in Bangkok


k_birthday_01.jpg

k_birthday_02.jpg

k_birthday_03.jpg

k_birthday_04.jpg

k_birthday_05.jpg

k_birthday_06.jpg

k_birthday_07.jpg

k_birthday_08.jpg

k_birthday_09.jpg

k_birthday_10.jpg

k_birthday_11.jpg

k_birthday_12.jpg

k_birthday_13.jpg

k_birthday_14.jpg

k_birthday_15.jpg

k_birthday_16.jpg

k_birthday_17.jpg

k_birthday_18.jpg

k_birthday_19.jpg

k_birthday_20.jpg

k_birthday_21.jpg

k_birthday_22.jpg

k_birthday_23.jpg

k_birthday_24.jpg

k_birthday_25.jpg

k_birthday_26.jpg

k_birthday_27.jpg

k_birthday_28.jpg

k_birthday_29.jpg

k_birthday_30.jpg

k_birthday_31.jpg

k_birthday_32.jpg

k_birthday_34.jpg

k_birthday_35.jpg

k_birthday_36.jpg

k_birthday_37.jpg

k_birthday_38.jpg

k_birthday_39.jpg

k_birthday_41.jpg

k_birthday_42.jpg

k_birthday_43.jpg

k_birthday_44.jpg

k_birthday_45.jpg

k_birthday_46.jpg

k_birthday_47.jpg

k_birthday_48.jpg

k_birthday_49.jpg

k_birthday_50.jpg

k_birthday_51.jpg

k_birthday_52.jpg

k_birthday_53.jpg

k_birthday_54.jpg

k_birthday_55.jpg

k_birthday_56.jpg