มูลนิธิพระธรรมแสง

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “ฉานศึกษา”

11 ตุลาคม 2552

announcement for 14th training

    

“รัฐฉาน” และ “ชาวฉาน” เป็นชนชาติที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน แต่องค์ความรู้ด้านฉานศึกษา ยังมีความจำกัดและไม่แพร่หลาย ประชากรส่วนใหญ่ของฉานอาศัยอยู่ในรัฐฉาน ประเทศพม่า ทางภาคเหนือของประเทศไทยและทางใต้ของประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีชุมชนฉานอยู่ตามส่วนอื่นๆ ของโลก
ในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2552 นี้ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ จะจัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “ฉานศึกษา” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านฉานศึกษาของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ โดยเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนที่สนใจ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศไทยกับนานาชาติ
หัวข้อการประชุมจะเกี่ยวกับ ชุมชนฉาน ชาวฉานในประเทศไทย ความเชื่อและศาสนา การเมืองการปกครองและการบริหารจัดการรัฐฉาน ศิลปะ/ ตำนานและโบราณคดี วรรณกรรมและดนตรี สถาปัตยกรรมและพระราชวัง ปัญญาและความรู้พื้นบ้าน เป็นต้น โดยจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงนิทรรศการในการประชุมด้วย อาทิ การแสดงฟ้อนรำโต ฟ้อนลาย ฟ้อนรำหมู่หญิง เต้นรำปั่นกลอง นิทรรศการอาหารพื้นบ้าน ยาสมุนไพร ชุดและเครื่องแต่งกายประจำชาติ ประเพณี 12 เดือน ดนตรีและเพลง เป็นต้น.
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งหวังให้การประชุมด้านฉานศึกษาครั้งนี้ นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน “ฉานศึกษา” ในแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางและรอบด้าน รวมทั้งส่งต่อองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันของชนชาติที่หลากหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.ias.chula.ac.th or www.chula.ac.th หรือสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-218-7464, 02-251-5199

 

----------------

 

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people