มูลนิธิพระธรรมแสง

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไตรุ่นที่ 1

22 มกราคม 2552

Tai Culture with long drum

 

ชื่อโครงการ           โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไต
ประเภทโครงการ    โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ร่มมูลนิธิพระธรรมแสง

หลักการและเหตุผล
"ชาวไต" หรือเรียกกันว่า "ไทใหญ่" คือ กลุ่มชาติพันธุ์ ที่พูดภาษาในตระกุลไท เป็นเผ่า พันธุ์ ที่อยู่ในประเทศไทยมานานนับหลายร้อยปีแต่โบราณกาลแล้ว และเป็นเผ่าพันธุ์ที่เจริญรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมประเพณีอันล้ำค้าที่จะต้องอนุรักษ์ และสืบทอดต่อไป ในขณะที่สังคมโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขัน ในทางกลับกันกับคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้าน กลับไม่ได้รับการสนใจเท่าที่ควร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวไต หรือไทใหญ่ให้ดำรงไว้ตลอดไป ดังนั้น ทางมูลนิธิพระธรรมแสง จึงตระหนักถึง และได้จัดตั้ง โครงการสีบสานศิลปวัฒนธรรมไต ขึ้นมา
วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวไต
 2. เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ต่อชนรุ่นหลัง อันจะทำให้เกิดภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม
 3. เพื่อเป็นการ สร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเยาวชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า ตั้งแต่อายุระหว่าง 8 ถึง 20 ปี ผู้ที่สนใจและต้อง การเรียน รู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล โดยจะต้องผ่านการคัดเลือก จากคณะกรรมการฯ
ผลที่คาดหวังจากโครงการ
กลุ่มเยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะสามารถเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไตและ สามารถ ตี๋กลอง รำนก รำโต เหมือนแบบฉบับของชาวไตตั้งเดิมได้อย่างแนนอน

การดำเนินงาน
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมภายใต่ร่มมูลนิธิพระธรรมแสงจะจัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนขึ้น และจะมีการเปิดการ เรียนการสอนอย่างเป็นทางการ โดยจะแบ่งการเรียนการสอนเป็นหลักสูตร จะเริ่มจาก หลักสูตรพื้อนฐาน คือ

 1. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเทียบเสียงนาฏดนตรีไต (กลอง,ฆ้อง,ฉิ่ง)
 2. วิธีตืกลองไต หรือ กลองก้นยาว (ลายให่ก๋อง)
 3. วิธีฉาบฉิ่ง (ลายให่แส่ง)
 4. วิธีตีฆ้องเดี่ยว และฆ้องหมู่ (ลายให่มอง)
 5. รำนกกิ่งกะหร่า หรือก้านก              
 6. รำโต หรือก้าโต             
 7. ก้าลายและก้าลายแลว (ศิลปป้องกันตัว)
 8. ดนตรีสีตรอ (สีซอ)    

สำหรับโครงการครั้งที่ 1 จะเริ่มเปิดสอนลำดับที่ 1-4 เท่านั้น            
โดยจะมีเวลาในการเรียน  ระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์

ผู้บริหารโครงการ              
คณะที่ปรึกษา                      

พระมหาญาณินทร์             ญาณินโท
นายกมล คำมูล, นายศักดิ์ ท่าอักษร
นายอภิวัฒน์ กมลศุภเธียร, นายอุดม  อินสุวรรณ
นายปรีชา คำมูล          
ผู้อำนวยการ   นายนิกร แสนคำก้อน
ผู้จัดการ     นายทวีศักดิ์ หน่อคำ
ผู้ประสานงาน    น.ส.แก้วตา
คณะผู้ฝึกสอน     นายทวีศักดิ์ หน่อคำ
นายทะเบียน     น.ส.คำหญิง พิมพ์ธุนิบัติ
ระยะเวลาดําเนินการ          8 สัปดาห์
วันที่เริ่มโครงการ      วันที่ 22 มกราคม 2552
วันที่สิ้นสุดโครงการ    วันที่ 22 มีนาคม 2552
เวลาและสถานที่
เวลา     13.00 น. ถึง 16.00 น. ทุกวันอาทิตย์
สถานที่     วัดอมรคีรี
เลขที่ 394 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
สนใจติดต่อ –
นายทวีศักดิ์ หน่อคำ
โทร- 081-614-1080

ดูรูปภาพการฝึกหัด

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people