มูลนิธิพระธรรมแสง

มูลนิธิพระธรรมแสงไปร่วมการประชุมสามัญประจำปี สมาคม สันิบาต มูลนิธิแ่ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

04 ธันวาคม 2552

รับโล่สมาชิกใหม่
รับโล่สมาชิกใหม่

 

เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2552 มูลนิธิพระธรรมแสง ในฐานะสมาชิกใหม่ สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.) ได้ส่งตัวแทน ไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2552 และรับโล่เกียรติยศ สมาชิกใหม่ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนราชวิถีเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people