มูลนิธิพระธรรมแสง

มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมสัมมนาสมาคมสันิบาตมูลนิธิแ่ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 สิงหาคม 2552

seminar

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 มูลนิธิพระธรรมแสง ในฐานะสมาชิกใหม่ ส.ม.ท. ได้ส่งตัวแทน เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "มูลนิธิ สมาคม กับบทบาทการเป็นองค์กรสาธารณะ" ซึ่งสมาคม สันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.)ได้กำหนดจัดขึ้น ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนราชวิถีเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และเมื่อประชุมเสร็จในภาคบ่าย ได้ร่วมเข้าเฝ้าเพื่อถวาย พระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน

More Photo>>

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people