มูลนิธิพระธรรมแสง

หมวดที่ ๑๒
บทเบ็ดเตล็ด

 

ข้อ ๔๒ การตีความข้อบังคับของมูลนิธิ หากเป็นที่สงสัย ให้คณะกรรมการมูลนิธิโดย
           เสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มีอยู่เป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๔๓ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยมูลนิธิมาใช้บังคับ
           ในเมื่อข้อบังคับของมูลนิธิมิได้กำหนดไว้
ข้อ ๔๔ มูลนิธิต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคคลใด
           นอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นเอง

 

 

ลงนาม …พลเอก…………………………..……………… ผู้จัดทำข้อบังคับ
(พลเอก ภณ วนากมล)
ตำแหน่ง..... ประธานมูลนิธิพระธรรมแสง

 

 

taiculture.org - your source for study about Tai people