มูลนิธิพระธรรมแสง

หมวดที่ ๑๐
การแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ

 

ข้อ ๓๙ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทำได้ โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการ
            มูลนิธิ ซึ่งต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
            กรรมการทั้งหมด และการอนุมัติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับต้องประกอบ  
            ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม

 

 

taiculture.org - your source for study about Tai people