มูลนิธิพระธรรมแสง

หมวดที่ ๙
การเงิน

 

ข้อ ๓๒ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีที่ทำหน้าที่
              แทนมีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้คราวล่ะไม่เกิน ๒๐, ๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
              ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียง
              ข้างมาก เว้นเเต่กรณีจำเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการ
              มูลนิธิที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบใน
              การประชุมคราวต่อไป
ข้อ ๓๓  เหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งล่ะไม่เกิน ๒๐, ๐๐๐ บาท (สองหมื่น
              บาทถ้วน)
ข้อ ๓๔ เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิ ต้องนำฝากไว้กับธนาคาร หรือสถาบัน
           การเงินอื่นใดที่รัฐบาลให้การค้ำประกัน หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้วแต่ 
           คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร
ข้อ ๓๕ การสั่งจ่ายเงินโดยเช็คหรือตั๋วสั่งจ่ายเงินจะต้องมีลายมือชื่อของประธาน
             กรรมการมูลนิธิหรือผู้ทำการแทนกับเลขานุการหรือเหรัญญิกลงนามทุกครั้ง จึง
             จะเบิกจ่ายได้
ข้อ ๓๖ การใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน ให้
            จ่ายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุน เงินที่บริจาคมิได้แสดงเจตนาให้
            เป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ และรายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ
ข้อ ๓๗ ให้คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และทรัพย์สินของ
             มูลนิธิตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงิน
             นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดรอบระยะเวลาบัญชี และจัดทำรายงานสถานะ
             การเงินของมูลนิธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุมในการ
             ประชุมสามัญประจำปี

 

 

 

 

taiculture.org - your source for study about Tai people