มูลนิธิพระธรรมแสง

หมวดที่ ๘
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

 

ข้อ ๒๗ คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำทุก ๆ ปีภายใน
            เดือนกุมภาพันธ์ และต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ
            จำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๒๘ การประชุมวิสามัญอาจมีได้ ในเมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเมื่อ
             คณะกรรมการมูลนิธิตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป แสดงความประสงค์ไปยังประธาน
             กรรมการมูลนิธิ หรือมีการทำแทนขอให้มีการประชุมก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้
ข้อ ๒๙ กำหนดการประชุมและองค์ประชุมของคณะกรรมการให้เป็นได้ไปตาม ที่
            คณะกรรมการมูลนิธิได้กำหนดไว้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้คณะ
            อนุกรรมการตกลงกันเอง และในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุมให้ใช้ ข้อ ๒๗
            บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๐ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ หากมิได้มีข้อบังคับ
            กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณี
            ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด กิจการใดที่เป็นงาน
            ประจำหรือเป็นกิจการเล็กน้อย ประธานกรรมการมูลนิธิมีอำนาจสั่งให้ใช้วิธี
            สอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ แต่ประธาน
            กรรมการมูลนิธิต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวต่อไป ถึง
             มติและกิจการที่ได้ดำเนินการไปตามมตินั้น กิจการใดเป็นงานประจำหรือเป็น
            กิจการเล็กน้อยหรือไม่ ย่อมอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ
ข้อ ๓๑ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการ
            มูลนิธิหรือประธานในที่ประชุมมีอำนาจเชิญหรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควร
            เข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผู้มีเกียรติหรือผู้สังเกตการณ์หรือเพื่อชี้แจง หรือ
            เพื่อให้คำปรึกษาแก่ที่ประชุมได้

 

 

 

taiculture.org - your source for study about Tai people