มูลนิธิพระธรรมแสง

หมวดที่ ๖
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ

 

ข้อ ๑๗  คณะกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ตาม
              วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และภายใต้ข้อบังคับนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ   
              ดังต่อไปนี้
              ๑๗.๑ กำหนดนโยบาย ของมูลนิธิและดำเนินการตามนโยบายนั้น
              ๑๗.๒ ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของมูลนิธิ
              ๑๗.๓ เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีรายรับราย-จ่าย ต่อนายทะเบียน
              ๑๗.๔ ดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และ
วัตถุประสงค์ ของวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้
              ๑๗.๕ ตราระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
              ๑๗.๖ แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง หรือหลายคณะเพื่อดำเนินการ                         เฉพาะอย่างของมูลนิธิ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ
              ๑๗.๗ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษเป็น กรรมการ                         กิตติมศักดิ์
              ๑๗.?๘ เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ
              ๑๗.๙ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ
              ๑๗.๑๐ แต่งตั้งหรือถอดถอน เจ้าหน้าที่ประจำของมูลนิธิ มติให้ดำเนินการตาม
ข้อ ๑๖.๗ ๑๖.๘ และ ๑๖.๙ ต้องเป็นมติเสียงข้างมากของที่ประชุมและที่   ปรึกษา ตามข้อ ๑๖.๙ ย่อม                        เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิที่เชิญเท่านั้น
ข้อ ๑๘  ประธานกรรมการมูลนิธิ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
              ๑๘.๑ เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
              ๑๘.๒ สั่งเรียกประชุมคระกรรมการมูลนิธิ
              ๑๘.๓ เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอก หรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร                          ข้อบังคับ และสรรพหนังสือ อันเป็นหลักฐานของมูลนิธิ เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ                         หรือกรรมการมูลนิธิผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนได้ลงลายมือชื่อแล้วจึงเป็นอันใช้ได้
๑๘.๔ ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ
ข้อ ๑๙ ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูล เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติ               หน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายให้ทำการแทน
ข้อ ๒๐ ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการ               ประชุมคราวหนึ่งคราวใดได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิ คนใดคนหนึ่งเป็นประธาน               สำหรับการประชุมคราวนั้น
ข้อ ๒๑  เลขาธิการมูลนิธิมีหน้าที่ควบคุมกิจการและดำเนินการประชุมของมูลนิธิ ติดต่อประสานงาน                ทั่วไป รักษาระเบียบ ข้อบังคับมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคำสั่ง ของประธานกรรมการ                มูลนิธิและทำรายงานการประชุมตลอดจนรายงาน กิจกรรมของมูลนิธิ
ข้อ ๒๒ เหรัญญิกมีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนบัญชีและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง              ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด          
ข้อ ๒๓ สำหรับกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ให้มีเจ้าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด โดยทำเป็น              คำสั่งระบุอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน
ข้อ ๒๔  คณะกรรมการของมูลนิธิมีสิทธิ เข้าร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่นๆ ของมูลนิธิได้

 

taiculture.org - your source for study about Tai people