มูลนิธิพระธรรมแสง

หมวดที่ ๕
การดำเนินงานของคณะกรรมการของมูลนิธิ

 

ข้อ ๙    มูลนิธินี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คนแต่ไม่เกิน  ๑๕ คน
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการของมูลนิธิ ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ             เลขาธิการมูลนิธิ เหรัญญิก และกรรมการอื่น ๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับข้อ ๙
ข้อ ๑๑  การแต่งตั้ง กรรมการมูลนิธิให้ปฏิบัติดังนี้
            ให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่แต่งตั้งประธานกรรมการมูลนิธิ
            และกรรมการอื่น ๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับ

ข้อ ๑๒  กรรมการดำเนินงานมูลนิธิอยู่ในตำแหน่งในคราวละ ๔ ปี
ข้อ ๑๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ             เป็นมติของที่ประชุม
ข้อ ๑๔  กรรมการมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการมูลนิธิได้อีก
ข้อ ๑๕  ในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิ พ้นจากตำแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ให้         
            กรรมการของมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่
            กรรมการของมูลนิธิต่อไปจนกว่ามูลนิธิจะได้รับแจ้งการจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ตั้งใหม่
ข้อ ๑๖  ถ้าตำแหน่งกรรมการมูลนิธิว่างลงให้คณะกรรมการมูลนิธิที่เหลืออยู่ ตั้งบุคคลอื่นเป็น            กรรมการมูลนิธิแทนตำแหน่งที่ว่าง กรรมการมูลนิธิผู้ได้รับการตั้งซ่อม อยู่ในตำแหน่ง เท่า            วาระของผู้ที่ตนแทน

 

 

taiculture.org - your source for study about Tai people