มูลนิธิพระธรรมแสง

หมวดที่ ๑๑
การเลิกมูลนิธิ

 

ข้อ ๔๐ ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม
           ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่วัดหมอกจ๋าม
            เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ข้อ ๔๑ การสิ้นสุดของมูลนิธินั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ให้มูลนิธิเป็นอัน
            สิ้นสุดลงโดยมิต้องให้ศาลสั่งเลิกด้วยเหตุต่อไปนี้
            ๔๑.๑ เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิตบุคคลแล้วไม่ได้รับ
                     ทรัพย์ตามคำมั่นเต็มจำนวน
            ๔๑.๒ เมื่อกรรมการมูลนิธิจำนวนสองในสาม มีมติให้ยกเลิก
            ๔๑.๓ เมื่อมูลนิธิไม่อาจหากรรมการได้ครบตามจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ใน
                      ข้อบังคับของมูลนิธิ
๔๑.๔ เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

 

 

taiculture.org - your source for study about Tai people