ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇ "ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းပီ့မႂ်ႇတႆး"”

30 လူိၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇၿူိဝ်ႇ 2009

ศูนยืการเรียนเยาวชนไต

ထိုင်              ပီႈၼွင့်တႆးတင်းသဵင်ႈ
လွင်ႈတၢင်း   ပုိၼ်ၽၢဝ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2104 ၼီႈ

မိူၼ်ၼင်ႇပီႈၼွင့်တႆးၵူႊတီႈတီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း “ၾိင်ႈထုင်းပွႆးပီႊမႂ်ႇ တႆး” မႃးၵူႊပီႊပီႊ ၼၼ်ႉ ပီႊမႂ်ႇတႆးပီႊၼႆႉ ေတတူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃးဝၼ်းထိ 18/11/2009 ေသ၊ ေပႃးဝၼ်း ဢႃးတိတ့်ထိ 22/11/2009 ၼႆ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸုိင်ႈထႆးႁဝ်းၼႆ့ေၵႃႈ ေၵႃပွင်ၵၢၼ်ဝတ့်မႂ်ႇ သႃထုပရႃႇၻိတ်ႇဢွၼ် ႁူဝ်ေသ ေတမီးၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း “ပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2104 ၼီႈ” တီႈဢွင်ႈတီႈဝတ့်မႂ် သွႆးသႃထု ပရႃႇၻိတ်ႇ 44/1 သဵၼ်ႈတၢင်းသႃထုပရႃႇၻိတ်ႇ ယၢၼ်းၼႃးဝႃး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၼႆၶႃႈႄလႈ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပီႈၼွင့်တႆးႁဝ်းမႃးၶႃႈယဝ့်။
ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ ေတမီးတင်းလွင်ႈ “လဝ်ႇမူၼ်ႊတူၼ်ႈၸႂ်” တၢင်းႄၼလွင်ႈ ၾိင်ႈထုင်း ၵႃႈၼူၵ့်ၵႃႈတူဝ်း၊ တၢင်းၵႃႈပၢၼ်မႂ်ႇ၊ပၢင်ႁွင့်ၽဵင်းၵႂၢမ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇပၢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ေတမီးၽူႈမီး ၸုိဝ်ႈသဵင်ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇၶဝ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်း ပႃးမႃးမူၼ်ႊသိူဝ်းပၼ်တင်းၼမ် ၼႆၶႃႈႄလႈ ၶႂ်ႈယွၼ်း တုိၵ်းသူၼ်းပီႈၼွင့်တႆးႁဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁူမ်ႈ “ႁူမ်ၸူမ်းပီႊမႂ်ႇတႆး” ၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်း ဝၼ်းဢႃးတိတ့်ထိ 22 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇၿိူဝ်ႇရ် 2009 ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼမ် ၵၼ်ေသ ၵမ်းၼႆ ၶႃႈေဢႃႈ။

ၶပ်းမႆၢပၢင်ပွႆး
ဝၼ်းဢႃးတိတ့်ထိ                     22/11/2009
ၶၢဝ်းယၢမ်း                                11.00 မူင်း ၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်း
                                              15.00 မူင်း ႄတႇပၢင်ပွႆး
                                              23.00 မူင်း ယဝ့်တူဝ်ႈပၢင်ပွႆး
ဢွင်ႈတီႈ                                   ဝတ့်မႂ်ႇ တဵၼ်ႈတၢင်းသႃထုပရႃႇၻိတ်ႇ                                               ယၢၼ်းၼႃးဝႃး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸုိင်ႈထႆး

မႆၢတွင်း ။ ။
ၽူႈေတမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2104 ၼီႈၼၼ်ႉ တၵ်းေတလႆႈသိုဝ့်ၶဝ်ႈပၢင်ပွႆး ၼို့င်ႈေၵႃႉ 100 ၿၢတ်ႇေသ ငုိၼ်းၶႆၢၿတ်းတီႈလႆႈမႃးတင်းသဵင်ႈ ၼၼ်ႉ ေပႃးႁၵ်းၵႃႊၸႂ်ႉ ၸႆၢႇမူတ်းယဝ့် ေတဢဝ်ၵမ့်ထႅမ်လူႇတၢၼ်း ၶဝ်းၼႂ်း “ၵွင်တိုၼ်းသၢင်ႈဝတ့်မႂ်ႇ” သႃႇထု ပရႃႇၻိတ်ႇ ဢၼ်တိုၵ့်သၢင်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼၼ့်ၶႃႈေဢႃႈ။

ၵပ်းသိုပ်ႇ -
081-3982756   ၸႆၢးမူၼ်း ပၢင်လူင်
081-7737511   ဢႃႊၸၢၼ်လႅင်
086-0138038   ၸႆၢးမူၼ်း တႃႈတွၼ်း
081-6266943   ၸႆၢးသၢင်ႇၼုတ်း
081-8230864   ၸႆၢးလႅင်းမုၼ်း
081-3470380   ၸႆၢးၽဵတ့်
081-3488417   ၸႆၢးၶျိတ့်
----------------