လိၵ်ႈၽိတ်ႇမွၵ်ႇပၢင်ပွႆး “ဝၼ်းေၵႃႇတင်ႈ” ၵဝ်ႉငဝ်ႈသႆၢလႅင်းထမ်း

26 လူိၼ်ၵျၱႇလႆႇ 2009

Logo

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသႆၢလႅင်းထမ်း(မုၼ်းလၼိထိြၽႃႉထမ်းသႅင်) လႆႈ “မႂ်ႁပ့်ႁွင်း တၢင်ႇလဝ်ႈ” (certificate) ဢၼ်ထုၵ်ႇ မႅၼ်ႈပႃႈတႂ်ႈလၵ်းပူိင်မီႈၸုိင်ႈမူိင်းထႆး မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 26 လူိၼ် ေဢႃးၵတ့်သ် 2008 ၼၼ့်ေသ လႆႈၶုိင်သၢင်ႈ ႁၢင်ႈပွင် တူင့်ၼုိင်မႃးေတၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼုိင်ႈပီႊ ယဝ့်၊

ေပႃးဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ေဢႃးၵတ့်သ် 2009 (လူၼ်သိင်ႁႃ ၶူမ်း 2552) ၼႆ့ၼႆ ေတၶွပ်ႇၶူပ်ႇ “ဝၼ်းေၵႃႇတင်ႈ” ၼုိင်ႈပီႊယဝ့်ၼႆႄလႈ တၢင်းေၵႃပွင် ၵၢၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈ ၸင်ႇလႆႈမီးပၢင်ၵုမ် တႅပ်းတတ်းၵၼ်ေသမီးေၶႃႈလႆႈၸႂ်ဝႃႈေတ ၸတ်းႁဵတ်း “ပၢင်ပွႆးဝၼ်းေၵႃႈတင်ႈၵဝ်ႉငဝ်ႈ ၶွပ်ႈ ၶူပ်ႈၼုိင်ႈပီႊ” ၼႂ်းဝၼ်းဢႃး တိတ့်ထိ 30 လိူၼ်ေဢႃးၵတ့်သ် 2009 (လူိၼ်သိင်ႁႃ ၶူမ်း 2552) တီႈဝတ့်မႂ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းသႃထုပရႃႇၻိတ်ႇ၊ ႁႂ်ႈပီႈၼွင့်တႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵူႊေၵႃႉၶိင်း ၵူၼ်းလႆႈ မႃးႁူမ်ႈလူႇႁွမ်းတၢၼ်း ႁႆႇၵွင်မွင်းႁူမ်ၸူမ်းႁပ့်တွၼ်ႈၵၼ်မူၼ်ႊမူၼ်ႊသူိဝ်းသူိဝ်း ၼမ်ၼမ်ဝႃႈၸူိင့်ၼင်ႇၼႆ ႄလႈၸင်ႈလႆႈပုိၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွင်ႇလႅင်းမႃးတီႈၶႃႈ ယဝ့်။

ၶပ်းမႆၢပၢင်ပွႆး 11.00 မူင်း ၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်း
12.00 မူင်း ဢွၼ်ၵၼ်လဵင့်လူ၊လူႇတၢၼ်းတင်းပီႈၼွင့်မႃးႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး
13.00 မူင်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလႆၢႈတၢင်းႁူႉ
15.00 မူင်း ယဝ့်တူဝ်ႈပၢင်ပွႆး