ပၢင်ပွႆးႄၼၾိင်ႈထုင်း
ၼႂ်းပွႆးပၢင်ၵုမ်ၵူႊမိူင်းမိူင်း “လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတႆး” မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15-17 လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇၿိူဝ်ႇရ် 2009

Performing Arts on Shan Studies

On 15-17 October 2009

organized by Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand


DSC01213.JPG

DSC01214.JPG

DSC01217.JPG

DSC01222.JPG

DSC01234.JPG

DSC01235.JPG

DSC01242.JPG

DSC01247.JPG

DSC01250.JPG

DSC01260.JPG

DSC01263.JPG

DSC01268.JPG

DSC02287.JPG

DSC02288.JPG

DSC02291.JPG

DSC02292.JPG

DSC02297.JPG

DSC02299.JPG

DSC02300.JPG

DSC02302.JPG

DSC02304.JPG

DSC02307.JPG

DSC02310.JPG

DSC02315.JPG

DSC02316.JPG

DSC02317.JPG

DSC02318.JPG

DSC02329.JPG

DSC02336.JPG

DSC02344.JPG

DSC02345.JPG

DSC02361.JPG

DSC02362.JPG

DSC02363.JPG

DSC02364.JPG

DSC02365.JPG

DSC02371.JPG

DSC02381.JPG

DSC02387.JPG

DSC02390.JPG

DSC02392.JPG

DSC02396.JPG

DSC02398.JPG

DSC02400.JPG

DSC02405.JPG

DSC02422.JPG

DSC02435.JPG

DSC02436.JPG

DSC02438.JPG

DSC02443.JPG

DSC02450.JPG

DSC02452.JPG

DSC02453.JPG

DSC02454.JPG

DSC02456.JPG

DSC02457.JPG

DSC02459.JPG

DSC02468.JPG

DSC02469.JPG

DSC02470.JPG

DSC02471.JPG

DSC02472.JPG

DSC02482.JPG

DSC02483.JPG

DSC02484.JPG

DSC02486.JPG

DSC02487.JPG

DSC02488.JPG

DSC02489.JPG

DSC02491.JPG

DSC02494.JPG

DSC02495.JPG

DSC02497.JPG

DSC02499.JPG

DSC02500.JPG

DSC02501.JPG

DSC02503.JPG

DSC02504.JPG

DSC02505.JPG

DSC02508.JPG

DSC02509.JPG

DSC02510.JPG

DSC02511.JPG

DSC02512.JPG

DSC02513.JPG

DSC02514.JPG

DSC02515.JPG

DSC02516.JPG

DSC02517.JPG

DSC02518.JPG

DSC02519.JPG

DSC02527.JPG

DSC02529.JPG

DSC02533.JPG

DSC02535.JPG

DSC02539.JPG

DSC02545.JPG

DSC02546.JPG

DSC02547.JPG

DSC02548.JPG

DSC02552.JPG

DSC02553.JPG

DSC02562.JPG

DSC02563.JPG

DSC02564.JPG

DSC02565.JPG

DSC02566.JPG