โครงการปันน้ำใจเพื่อ...ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาล

Helping disadvantaged people in wilderness areas

วัดมหาโพธิ์ศิริชุมเมือง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่pangkwai.jpg

pang_k_01.jpg

pang_k_02.jpg

pang_k_03.jpg

pang_k_04.jpg

pang_k_05.jpg

pang_k_06.jpg

pang_k_07.jpg

pang_k_08.jpg

pang_k_09.jpg

pang_k_10.jpg

pang_k_11.jpg

pang_k_12.jpg

pang_k_13.jpg

pang_k_14.jpg

pang_k_15.jpg

pang_k_16.jpg

pang_k_17.jpg

pang_k_18.jpg

pang_k_19.jpg

pang_k_20.jpg